Miljöprofil

Vårt miljömedvetande

Idag är det viktigt att tillsammans försöka bidra till att minska den gemensamma miljöpåverkan som sker. EssVision vill lyfta fram ett miljömedvetet tänkande och presentera deras bidrag till en reducerad miljöpåverkan.

I varje led av verksamheten eftersträvas ett miljötänkande och all personal har genomgått utbildning för att öka miljömedvetandet. Företaget källsorterar och väljer leverantörer med omsorg på alla nivåer. All uttjänt elektronik lämnas till återvinning.

Miljöledningssystem och policy

EssVision har ett miljöledningssystem som består i att med bestämda intervaller se över företagets miljöpåverkan i olika led. Årligen genomförs interna revisioner när de aktiviteter företaget genomför ses över ur ett miljöperspektiv, för att på så sätt hitta områden som kräver åtgärd eller har varierande grad av förbättringspotential.

Översyn av aktiviteter innefattar

  • De uppdrag som utförs hos kunder.
  • Det interna arbete som bedrivs.
  • Den dagliga miljöpåverkan varje anställd står för i sin arbetsrelaterade vardag.

Samtidigt ses de aktivitetspunkter över och mål som sattes upp föregående år. Resultatet och måluppfyllnaden bedöms och tjänar samtidigt som grundunderlag för nästkommande års plan.

Miljöpolicy

EssVision tar fasta på att det lilla påverkar det stora och att det är var persons och organisations ansvar att ta sin del av ansvaret för en hållbar miljöutveckling. I varje beslut företaget som helhet eller enskild anställd tar så ska eftertanke och miljöhänsyn tas i beaktande för att på så sätt minimera miljöskadlig påverkan i det dagliga arbetet.

I enlighet med Agenda 21 ska vi på EssVision hela tiden bidra till en hälsosam och god livsmiljö för kommande generationer. Detta kan uppnås genom att vara klimatsmart i vardagen och ta fasta på ett antal principer som fastslogs i Riodeklarationen.

  • Kretsloppsinriktning
  • Försiktighet
  • Uppbyggnad av kompetens för hållbar utveckling.
  • Underlättande och uppmuntrande av folkligt medvetande i miljöfrågor.

Med hjälp av aktivitetslistor och system för uppföljning ser EssVision till att säkerställa att miljöfaktorer betraktas kontinuerligt och i alla situationer där företaget figurerar. Detta gäller alltså såväl tydliga punkter såsom resor och utskrift av dokument som mer alldagliga händelser dit energianvändning i kontorsfastigheterna kan räknas. Denna policy ska skapa ett klimatsmart företag med miljötänkandet integrerat i verksamheten som en naturlig del av vardagen.

Miljömål och aktiviteter

För att se till att miljöpolicyn följs har företaget satt upp ett antal aktivitetsområden som mer precist berör olika typer av miljöhänsyn inom vårt verksamhetsområde. Dessa aktiviteter följs upp, revideras och kompletteras enligt det miljöledningssystem som beskrivs ovan.

Hållbara resvanor

Resor ingår som en naturlig och ofrånkomlig del i EssVisions verksamhet. För att minimera miljöpåverkan i resandet väljs alltid de mest miljövänliga alternativen i första hand. Detta innebär att tåg är ett naturligt val i de fall detta är ett rimligt alternativ. Företagets fordon är miljöbilar och ger därmed ett miljövänligt resande på våra svenska vägar. Endast då avståndet kräver det ska resa med flyg väljas.

Distansarbete

I vissa fall behöver inte resande vara ett krav i tjänsten. Många uppgifter kan utföras på distans från våra fasta kontor med hjälp av fjärruppkopplingar. I de fall detta alternativ är godtagbart och rimligt är det också det som bör väljas, särskilt då det gäller kortare insatser såsom väl definierade installationer hos kund, strukturerade projekt- och avstämningsmöten eller kortare utbildningsinsatser.

Spara energi

På de fasta kontoren ska energisparande vara en naturlig åtgärd. Detta kan åstadkommas genom att exempelvis bruka energisparande lampor, undvika att ha elektronik stående med nätspänning igång (så kallad stand by) och ej förbruka engångsmaterial.

Spara papper

Pappersutskick undviks i största möjliga mån. Istället används elektroniskt distribution, både internt och ut till kund där detta är tillämpligt.